• Warunki korzystania ze strony internetowej DSA

Warunki korzystania ze strony internetowej  WILKOR.EU (DSA)
Wilkor
USŁUGODAWCA
Sklep internetowy Wilkor, dostępny pod adresem wilkor.eu jest prowadzony przez:
IWONA SARZYŃSKA-GREBER, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod
firmą PHU IWONA SARZYŃSKA-GREBER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP
7122386240, nr REGON 060767083, ul. Sudecka 2, 20-867 Lublin
PUNKT KONTAKTOWY
W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji
elektronicznej:
• poczta elektroniczna: sklep@wilkor.eu
• formularz kontaktowy dostępny pod adresem:
https://wilkor.eu/index/login/done/back_url/Lw==
Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt
telefoniczny pod numerem:
791042808
JĘZYK KOMUNIKACJI
Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.
TREŚCI WPROWADZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Umożliwiamy Ci wprowadzanie treści, które przechowywane są w ramach naszej strony
internetowej.
Treści te obejmują:
• opinie o produktach (w tym usługach).
Zapewniamy, aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go
kupiły. W tym celu prośby o wyrażenie opinii wysyłamy jedynie do osób, które nabyły od
nas produkt.
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WPROWADZANYCH PRZEZ
UŻYTKOWNIKÓW
Pamiętaj, że korzystając z naszej strony internetowej nie możesz wprowadzać
nielegalnych treści (w szczególności treści takich jak nawoływanie do nienawiści, treści o
charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące), albo treści,
które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż
odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo, za nielegalne treści uznawane są
działania takie jak:
• udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach
seksualnych,
• bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów bez zgody,
• cyberstalking,
• nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim,
• nielegalne oferowanie usług zakwaterowania,
• nielegalna sprzedaż żywych zwierząt.
Nie powinieneś też wprowadzać treści naruszających zasady współżycia społecznego lub
niezgodnych z warunkami korzystania z naszych usług, w tym postanowień, zasad,
warunków i regulaminów związanych z naszą stroną internetową – w zakresie, w jakim
dotyczą wprowadzania przez Ciebie treści w ramach strony internetowej.
W szczególności w ramach korzystania z naszej strony zabronione jest wprowadzanie
treści mogących stanowić:
Upokarzające, obrażające lub poniżające materiały: wszelkie treści mogące być
uznane za obraźliwe lub poniżające, a także mogące naruszać czyjekolwiek dobre imię.
Treści erotyczne: materiały o charakterze pornograficznym lub inne treści o
wyraźnym podłożu seksualnym.
Nieprawdziwe informacje i dezinformacja: rozpowszechnianie fałszywych
informacji lub treści wprowadzających użytkowników w błąd, w szczególności co do stanu
wiedzy medycznej lub naukowej.
Propaganda i ideologie totalitarne: materiały promujące ideologie lub działania
uznane w Polsce za nielegalne lub godzące w wartości demokratycznego państwa prawa.
Spam i niezamówione informacje reklamowe: wysyłanie lub publikowanie
niezamówionych materiałów reklamowych lub marketingowych.
Naruszenie praw własności intelektualnej: publikowanie treści bez odpowiednich
praw lub licencji, naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej.
Podszywanie się pod innych użytkowników: udawanie kogoś innego lub
publikowanie treści w imieniu innej osoby bez jej zgody.
Treści niezwiązane z działalnością serwisu: publikowanie materiałów, które nie są
związane z tematyką lub celem działania strony internetowej.
Treści powszechnie uznane za nieprzyzwoite: w tym wulgaryzmy.
ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI
Jeśli chcesz zgłosić nam nielegalne treści, skontaktuj się z nami za pośrednictwem
Punktu kontaktowego, którego dane znajdują się na początku niniejszych warunków.
Prosimy, abyś w zgłoszeniu zawarł/a:
• Wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucasz, że
odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści.
• Jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny
adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe
informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i
konkretnego rodzaju usługi hostingu.
• Twoje imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail - z wyjątkiem zgłoszenia
dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których
mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE (tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i
pornografii dziecięcej).
• Oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie, że informacje i
zarzuty w zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
Wystarczy, że umieścisz te informacje w Twojej wiadomości. Możesz skorzystać ze wzoru
zgłoszenia, który umieszczamy na końcu tego dokumentu.
Zbieramy te informacje ze względu na art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie
jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach
cyfrowych), tzw. DSA.
W przypadku wysłania zgłoszenia w formie wiadomości e-mail lub podania w nim Twoich
elektronicznych danych kontaktowych – potwierdzimy Ci otrzymanie zgłoszenia.
Poinformujemy Cię również o działaniach, jakie podjęliśmy wobec zgłoszonych przez
Ciebie nielegalnych treści oraz o możliwościach odwołania się od naszej decyzji.
MODEROWANIE TREŚCI
Treści wprowadzane przez użytkowników są przez nas moderowane w odpowiedzi na
zgłoszenia użytkowników. Możemy też podejmować takie działania z własnej inicjatywy.
Reagujemy na wszelkie zgłoszenia dotyczące możliwego naruszenia prawa lub zasad
współżycia społecznego, postanowień, zasad, warunków i regulaminów związanych z
naszą stroną internetową. Bezzwłocznie podejmujemy odpowiednie działania w celu
usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści – gdy tylko uzyskamy taką
wiedzę lub wiadomość.
Pamiętaj, że nie jesteśmy zobligowani do samodzielnego wyszukiwania nielegalnych
treści.
Moderowanie treści ma miejsce w oparciu o przepisy prawa, w szczególności przepisy
aktu o usługach cyfrowych (DSA).
UZASADNIENIE DZIAŁAŃ, KTÓRE PODEJMUJEMY WOBEC TREŚCI OD
UŻYTKOWNIKÓW
W przypadku podjęcia działań wobec treści nielegalnych lub niezgodnych z opisanymi w
tym dokumencie zasadami, informujemy wszystkich zainteresowanych odbiorców – o ile
znamy ich odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe – o nałożonych na treści lub
odpowiedzialnego za nie użytkownika ograniczeniach, o ile ze względu na charakter
usługi lub inne postanowienia wiążących nas umów mają zastosowanie, w postaci:
• Ograniczenia w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez
nas, w tym usuwanie treści, uniemożliwianie dostępu do treści lub depozycjonowanie
treści.
• Zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych.
• Zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części.
• Zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy usługi.
Każde podjęte przez nas działanie zostanie uzasadnione.
Możemy odstąpić od takiej informacji, jeżeli treści są wprowadzającymi w błąd treściami
handlowymi o dużej objętości.
ROZPATRYWANIE SKARG I REKLAMACJI
Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za
pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku
niniejszych warunków.
Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach.
Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne
regulaminy i polityki".
WARUNKI TECHNICZNE
Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie
następujących warunków technicznych:
• aktywne konto e-mail,
• urządzenie z dostępem do Internetu,
• przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
PRYWATNOŚĆ I DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są
w polityce prywatności dostępnej pod adresem:
https://wilkor.eu/news/n/215/Polityka-prywatnosci
INNE REGULAMINY I POLITYKI
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług
zastosowanie mają również:
• Regulamin sklepu - https://wilkor.eu/news/n/214/Regulamin
• Regulamin newslettera - https://wilkor.eu/news/n/224/Newsletter
Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.
WZÓR ZGŁOSZENIA INFORMACJI NIELEGALNYCH
W celu usprawnienia procesu zgłaszania nielegalnych treści zachęcamy do przesyłania
informacji zgodnie z poniższym wzorem. Skorzystanie z wzoru NIE JEST obowiązkowe.
Imię i nazwisko zgłaszającego: ……………………….
Adres e-mail zgłaszającego: ………………………
(Pola na dane zgłaszającego nie odnoszą się do zgłoszeń dotyczących informacji
uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy
2011/93/UE, tj. przestępstw seksualnych wobec dzieci i pornografii dziecięcej)
Adres/y URL, pod którym znajdują się zgłaszane przeze mnie treści:
……………………………………………………………………………………………………………
Ewentualne dodatkowe informacje, które pozwolą na zidentyfikowanie
zgłaszanej treści: ……………………………………………………………
Uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których zarzucam, że zgłaszane
informacje stanowią nielegalne treści:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że w dobrej wierze powziąłem/powzięłam przekonanie, że
informacje i zarzuty w moim zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne.
Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 23.02.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: aca46766-c1c2-4d4f-9288-672ee08133cc.